Lagar

Tryggandelagen

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m. Tryggandelagen (TrL) trädde i kraft den 1 januari 1968 och reglerar tryggande av pension när detta sker på annat sätt än genom pensionsförsäkring. TrL innehåller de viktigaste civilrättsliga reglerna om pensionsstiftelser och för svenska direktpensionsutfästelser, eftersom lagen även till viss del reglerar pensionsutfästelser tryggade genom avsättning i företagens balansräkning.   

Lagtexten finns under rubriken "Tryggandelagen" till vänster.

 

Stiftelselagen (1994:1220)

Stiftelselagen innehåller regler avseende alla former av stiftelser.

De regler i stiftelselagen som berör pensionsstiftelser är:

Värdet av stiftelsens tillgångar (3 kap 3§)
Reglerar hur värdet av stiftelsens tillgångar ska bestämmas.

Värdet av tillgångarna tas upp till ett marknadsvärde. Fastigheter och byggnader tas dock upp till taxeringsvärdet om ett sådant värde finns. Bestämmelsen tillämpas när man beräknar överskott i pensionsstiftelse för att se om utrymme finns för gottgörelse.

Skadestånd (5 kap 1-3 §§, 4§ 1-3 st, 5 §)
Reglerar styrelseledamots, förvaltares eller revisors ersättningsskyldighet om denne uppsåtligen eller oaktsamt orsakar stiftelsen skada i sitt uppdrag. Bestämmelserna reglerar även vem som kan väcka talan om skadestånd till stiftelsen.

Tillsyn m.m. (9 kap 4-5 §§, 6 § 3 st., 7 §, 11 § 1-3 st.)
Reglerar tillsynens innebörd, ifråga om vad tillsynsmyndigheten får och kan göra i sitt utövande. Reglerar även möjligheten att hos allmän förvaltningsdomstol överklaga vissa av tillsynsmyndighetens beslut. Vilken myndighet som utövar tillsyn anges i TrL.

Lagtexten finns under rubriken "Stiftelselagen" till vänster.

 

Tjänstepensionsdirektivet (IORP 2003/41/EG)

EU Parlamentet och Europarådet antog 2003 ett direktiv om verksamhet i och tillsyn över institut som tillhandahåller tjänstepensioner. Tjänstepensionsdirektivet är ett led i arbetet inom EU med att harmonisera regleringen på det finansiella området i syfte att skapa en inre marknad för finansiella tjänster. Till grund för direktivets bestämmelser ligger aktsamhetsprincipen (”the prudent person rule”) som tar sikte på beslutsprocessen i det enskilda institutet. Tanken är att verksamheten skall bedrivas på ett sätt som den enskilde förmånstagaren själv skulle göra om han eller hon hade erforderlig kompetens och kunskap. 
Nedan beskrivs de delar av tjänstepensionsdirektivet som berör pensionsstiftelser och som har införts i svensk lagstiftning.
Följande ändringar som berör pensionsstiftelser har införts i TrL 2006 till följd av Tjänstepensionsdirektivet:

  • 9a§ pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer.
  • 10a§-10d§ pensionsstiftelsens styrelse svarar för att förmögenheten är placerad på ett nöjaktigt sätt och för att stiftelsens medel inte används för annat än stiftelsens ändamål.
  • För pensionsstiftelser som tryggar utfästelser minst 100 personer ska placeringarna ske på ett aktsamt sätt.

Aktsam placering
Tillgångarna ska placeras på ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås och på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt. 

Placeringsriktlinjer
Styrelsen fastställer placeringsriktlinjer som ska ges in till Finansinspektionen innan de börjar gälla. Riktlinjerna ska ange förväntad avkastning och en konsekvensanalys av placeringsriktlinjerna ska tas fram och ges in till FI. Närmare bestämmelser som placeringsriktlinjer finns i FFFS 2015:11.

Sedan tjänstepensionsdirektivet infördes 2006 har Finansinspektionen tillsyn för större pensionsstiftelser när det gäller kapitalförvaltning och bedömning av styrelseledamöternas kompetens.
 

EMIR - Regelverk för handel med derivatkontrakt

EU-förordningen European Markets Infrastructure Regulation (EMIR (EU) 648/2012)) som trädde ikraft 2012 syftar bl.a. till att minska riskerna i handeln med derivatkontrakt som handlas utanför reglerade marknader (OTC-derivat).

Regelverket är indelat i tre huvudområden, transaktionsrapportering, riskbegränsande åtgärder och clearingkrav.

Den 17 juni 2019 tillkom en ändringsförordning till EMIR, (EMIR REFIT (EU) 2019/834), som innehåller vissa förändringar när det gäller handel med OTC-derivat. Den 1 januari 2020 trädde den nya förordningen Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2099 (Emir 2.2) i kraft.

När det gäller clearingkravet för OTC-derivat så omfattas pensionsstiftelser av dessa, oberoende av storleken på innehavet. För närvarande gäller emellertid ett tidsbegränsat undantag från clearingkravet. Undantaget gäller fram till den 18 juni 2022. EU-kommissionen kan därefter välja att förlänga undantaget, med ett år. Pensionsstiftelser omfattas automatiskt av det tidsbegränsade undantaget. Därmed behöver de inte ansöka om undantag.

Efter utträdet ur EU är Storbritannien ett tredjeland även enligt EMIR. Det innebär att clearingorganisationer baserade i Storbritannien är beroende av ett beslut om likvärdig behandling av brittiska företag (ekvivalensbeslut) för att kunna tillhandahålla clearingtjänster

inom EES. Ett tidsbegränsat ekvivalensbeslut finns för clearingorganisationer (central motpart, CCP) baserade i Storbritannien som gäller fram till mars 2022.

För mer information, se Finansinspektionens webbplats:

https://www.finansinspektionen.se/sv/marknad/derivathandel-emir/om-emir/

https://www.finansinspektionen.se/sv/marknad/derivathandel-emir/undantag/undantag-for-pensionssystem/

https://www.finansinspektionen.se/sv/marknad/derivathandel-emir/undantag/