Lagar & Regelverk

Tryggandelagen

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m. Tryggandelagen (TrL) trädde i kraft den 1 januari 1968 och reglerar tryggande av pension när detta sker på annat sätt än genom pensionsförsäkring. TrL innehåller de viktigaste civilrättsliga reglerna om pensionsstiftelser och för svenska direktpensionsutfästelser, eftersom lagen även till viss del reglerar pensionsutfästelser tryggade genom avsättning i företagens balansräkning.   

Lagtexten finns under rubriken "Tryggandelagen" till vänster.

 

Stiftelselagen (1994:1220)

Stiftelselagen innehåller regler avseende alla former av stiftelser.

De regler i stiftelselagen som berör pensionsstiftelser är:

Värdet av stiftelsens tillgångar (3 kap 3§)
Reglerar hur värdet av stiftelsens tillgångar ska bestämmas.

Värdet av tillgångarna tas upp till ett marknadsvärde. Fastigheter och byggnader tas dock upp till taxeringsvärdet om ett sådant värde finns. Bestämmelsen tillämpas när man beräknar överskott i pensionsstiftelse för att se om utrymme finns för gottgörelse.

Skadestånd (5 kap 1-3 §§, 4§ 1-3 st, 5 §)
Reglerar styrelseledamots, förvaltares eller revisors ersättningsskyldighet om denne uppsåtligen eller oaktsamt orsakar stiftelsen skada i sitt uppdrag. Bestämmelserna reglerar även vem som kan väcka talan om skadestånd till stiftelsen.

Tillsyn m.m. (9 kap 4-5 §§, 6 § 3 st., 7 §, 11 § 1-3 st.)
Reglerar tillsynens innebörd, ifråga om vad tillsynsmyndigheten får och kan göra i sitt utövande. Reglerar även möjligheten att hos allmän förvaltningsdomstol överklaga vissa av tillsynsmyndighetens beslut. Vilken myndighet som utövar tillsyn anges i TrL.

Lagtexten finns under rubriken "Stiftelselagen" till vänster.

 

Tillsyn

 

FI delar sedan den 15 december 2019 ansvaret för att driva tillsyn över alla pensionsstiftelser med länsstyrelserna. Tidigare delades tillsynsansvaret mellan myndigheterna så att FI endast övervakade de pensionsstiftelser som tryggar utfästelser om pensioner till minst 100 personer.

FI ansvarar för den finansiella tillsynen medan länsstyrelserna ansvarar för tillsynen i övrigt, det vill säga den stiftelserättsliga tillsynen.

Omfattningen av FI:s tillsyn varierar med antalet personer som pensionsstiftelserna tryggar utfästelser om pension till. Vi delar därför in pensionsstiftelserna i tre kategorier:

 • små
 • mellanstora och
 • stora pensionsstiftelser.

Små pensionsstiftelser tryggar utfästelser om pension från 1 till och med 15 personer. Vårt tillsynsansvar över dessa omfattar förvaring av tillgångar och till viss del uppdragsavtal.

Mellanstora pensionsstiftelser tryggar utfästelser om pension från 16 till och med 99 personer. Vår tillsyn över dem innebär, utöver det som anges ovan för små pensionsstiftelser, även placering av tillgångar och företagsstyrningssystem. När det gäller placering av tillgångar finns en bestämmelse i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser som gäller för de mellanstora pensionsstiftelserna.

Stora pensionsstiftelser tryggar utfästelser om pension till minst 100 personer. I tillsynen kontrollerar FI, utöver det som anges ovan för små och mellanstora pensionsstiftelser, bland annat att de stora stiftelserna följer reglerna om

 • informationslämning,
 • gränsöverskridande verksamhet,
 • företagssystem inklusive reglerna om
  • riskhanteringssystem och riskhanteringsfunktion,
  • internkontrollsystem och internrevisionsfunktion,
  • kompetenskrav på personer som utför arbete i funktioner,
  • riktlinjer (placeringar, riskhantering, internrevision, uppdragsavtal), beredskapsplan, ersättningspolicy, egen riskbedömning.

För de stora pensionsstiftelserna gäller Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser fullt ut.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens tillsyn över stiftelser regleras i stiftelselagen (1994:1220) och lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Pensionsstiftelser står under tillsyn av länsstyrelsen i det län arbetsgivaren har sin hemvist. Totalt är det sju länsstyrelser som har denna uppgift.
För pensionsstiftelse, som är gemensam för flera arbetsgivare, är normalt länsstyrelsen i det län där arbetsgivaren med den största andelen i stiftelsen tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen för register över anmälda stiftelser.
I frågor som beskrivs i tjänstepensionsdirektivet och som är tillämpliga på pensionsstiftelser utövar dock även Finansinspektionen tillsyn över större pensionsstiftelser. Detta innebär att pensionsstiftelser, om de tryggar pensionsåtaganden för med än 100 förmåns­tagare, står under dubbel tillsyn.
Länsstyrelsens tillsynsansvar enligt tryggandelagen (TrL) omfattar i huvudsak 
följande punkter:

 • Nyregistrering av stiftelser, granskning och godkännande av stadgar
 • Nöjaktig placering
 • Låneförbud gentemot arbetsgivaren
 • Förbud att inneha aktier i arbetsgivarföretaget utan tillsynsmyndighetens medgivande
 • Gottgörelse
 • Styrelsesammansättning, lika antal från arbetsgivaren och de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål
 • Revisorer, utses av arbetsgivaren om inte annat anges i stadgarna
 • Permutation, sammanslagning, övriga omstruktureringar, ändring av stadgar
 • Överföring av stiftelse vid verksamhetsövergång
 • Överföring av hela eller en del av ett företags tryggande i en gemensam stiftelse

Länsstyrelsen kan ingripa om det kan antas att en pensionsstiftelse inte förvaltas i enlighet med de för stiftelsen gällande föreskrifterna (stadgar) och tryggandelagen. Om stiftelsens stadgar inte säger annat, ska arbetsgivaren utse revisor. Tillsynsmyndigheten ska utse särskild revisor när det finns anledning till det.

Tillsynsmyndigheten ska även ge stiftelserna råd och upplysningar.

Avgifter till Länsstyrelsen

 

Finansinspektionen

FI:s uppgifter är att:

 • ha pensionsstiftelser i sitt företagsregister
 • ledningspröva styrelseledamöter och suppleanter
 • granska stiftelsens placeringsriktlinjer
 • ha möjlighet att meddela anmärkningar på förvaltningen
 • kunna förelägga en stiftelse som inte följer bestämmelserna om placeringsriktlinjer

Avgifter till FI

 • För varje anmälan om ledningsprövning tar FI ut en avgift på 14 400 kronor
 • 13 §   Pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. som tryggar utfästelser om pension till färre än 16 personer för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen ska betala en avgift på 2 000 kr, om inte annat följer av tredje stycket.

  Pensionsstiftelser som avses i 9 a § första stycket lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på 5 000 kr, om inte annat följer av tredje stycket.

  Pensionsstiftelser som avses i 9 a § andra eller tredje stycket lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på 20 000 kr. Förordning (2020:1049).

Till vänster finns länkar till FI:s föreskrifter som berör pensionsstiftelser.

 

 

Tjänstepensionsdirektivet (IORP 2003/41/EG)

EU Parlamentet och Europarådet antog 2003 ett direktiv om verksamhet i och tillsyn över institut som tillhandahåller tjänstepensioner. Tjänstepensionsdirektivet är ett led i arbetet inom EU med att harmonisera regleringen på det finansiella området i syfte att skapa en inre marknad för finansiella tjänster. Till grund för direktivets bestämmelser ligger aktsamhetsprincipen (”the prudent person rule”) som tar sikte på beslutsprocessen i det enskilda institutet. Tanken är att verksamheten skall bedrivas på ett sätt som den enskilde förmånstagaren själv skulle göra om han eller hon hade erforderlig kompetens och kunskap. 
Nedan beskrivs de delar av tjänstepensionsdirektivet som berör pensionsstiftelser och som har införts i svensk lagstiftning.
Följande ändringar som berör pensionsstiftelser har införts i TrL 2006 till följd av Tjänstepensionsdirektivet:

 • 9a§ pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer.
 • 10a§-10d§ pensionsstiftelsens styrelse svarar för att förmögenheten är placerad på ett nöjaktigt sätt och för att stiftelsens medel inte används för annat än stiftelsens ändamål.
 • För pensionsstiftelser som tryggar utfästelser minst 100 personer ska placeringarna ske på ett aktsamt sätt.

Aktsam placering
Tillgångarna ska placeras på ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås och på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt. 

Placeringsriktlinjer
Styrelsen fastställer placeringsriktlinjer som ska ges in till Finansinspektionen innan de börjar gälla. Riktlinjerna ska ange förväntad avkastning och en konsekvensanalys av placeringsriktlinjerna ska tas fram och ges in till FI. Närmare bestämmelser som placeringsriktlinjer finns i FFFS 2015:11.

Sedan tjänstepensionsdirektivet infördes 2006 har Finansinspektionen tillsyn för större pensionsstiftelser när det gäller kapitalförvaltning och bedömning av styrelseledamöternas kompetens.
 

EMIR - Regelverk för handel med derivatkontrakt

European Markets Infrastructure Regulation (EMIR (EU) 648/2012)) trädde i kraft 2012 och ändrades 2019 i vissa delar genom EMIR REFIT.

Regelverket är indelat i tre huvudområden, transaktionsrapportering, riskbegränsande åtgärder och clearingkrav.

Pensionsstiftelser omfattas av clearing kravet avseende OTC derivat. Fram till den 18 juni 2022 har det dock funnits ett tidsbegränsat undantag från clearingkravet som gällt pensionsstiftelser automatiskt.

EU-kommissionen har genom en delegerad förordning 9 juni 2022 förlängt undantaget till 18 juni 2023, vilket är den sista möjliga förlängningen under det gällande EMIR-regelverket. EU-kommissionens delegerade förordning och förlängningen av undantaget träder i kraft när Rådet och Parlamentet godkänt förordningen och denna publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Detta har ännu inte hänt, vilket innebär att det för närvarande inte finns ett gällande undantag.

Då förordningen ännu inte trätt i kraft och det tidigare undantaget har hunnit löpa ut, har ESMA den 16 juni gjort följande uttalande:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-451-500_clearing_obligation_for_psas_statement.pdf

För mer information, se Finansinspektionens webbplats:

https://www.finansinspektionen.se/sv/marknad/derivathandel-emir/om-emir/

https://www.finansinspektionen.se/sv/marknad/derivathandel-emir/undantag/undantag-for-pensionssystem/

https://www.finansinspektionen.se/sv/marknad/derivathandel-emir/undantag/