Sammanfattning lagr├ądsremiss

2020-02-26 11:33:31 -

Sammanfattning av regeringens lagrådsremiss 2020-02-20 ”Vissa frågor om försäkring och tjänstepension” i det som avser pensionsstiftelser

 1.      Termen placeringar

Termen placeringar ska användas även i de bestämmelser i tryggandelagen som följer av aktieägardirektivet.

2.      Derivat

Regeringen instämmer med SPFA att användningen av derivatinstrument underlättar och effektiviserar portföljförvaltningen hos en pensionsstiftelse. Ytterligare föreskrifter bör därför inte utan starka skäl begränsa en pensionsstiftelses användning av derivatinstrument.

3.      Information om ersättningspolicyn

En pensionsstiftelse som tryggar utfästelser om pension till minst 100 personer ska regelbundet offentliggöra information om sin ersättningspolicy. Vad som är relevant information bör avgöras från fall till fall och utifrån den enskilda pensionsstiftelsen och dess verksamhet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om hur informationen ska offentliggöras.

4.      Lämplighetskrav

Regeringen anser, i likhet med SPFA, och till skillnad från det som föreslås i promemorian, att inte finns skäl att införa något bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om de krav som ska gälla för befattningshavare i en pensionsstiftelse.

5.      Rapportering

Regeringen anser, i likhet med SPFA, och till skillnad från det som anförs i promemorian, att det inte har framkommit att det finns något behov av periodisk rapportering från pensionsstiftelsernas sida.

6.      Anmälan för tillsyn

Anmälan för tillsyn bör fortfarande göras genast efter det att styrelsen för stiftelsen har tagit emot sitt uppdrag oavsett hur många personer pensionsstiftelsen tryggar utfästelser om pension till. En anmälan bör även innehålla uppgift om hur många personer som stiftelsen tryggar utfästelser om pension till och för vilka avsättningar har gjorts.

adminSPFAmg