SPFA:s dialog med Finansinspektionen angående disclosureförordningen, och även taxonomiförordningen, fortsätter.

En central fråga för tillämpningen av båda dessa förordningar är om pensionsstiftelser ska anses tillhandahålla finansiella produkter. SPFA:s  bedömning är att pensionsstiftelser inte ska anses tillhandahålla finansiella produkter, eftersom det inte är tillåtet för pensionsstiftelser att utfästa pension och att pensionsstiftelser därmed inte har något åtagande gentemot pensionsborgenärerna. FI har ännu inte formellt tagit ställning i frågan men ger underhand signaler om att denna bedömning delas av FI.

 

SPFA har även fått Finansdepartementets promemoria Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning på remiss. Promemorian innehåller förslag på att FI:s tillsyn över pensionsstiftelser utvidgas så att tillsynen även omfattar att pensionsstiftelserna följer art 5-7 i taxonomiförordningen. Samtliga dessa artiklar tar emellertid sikte på finansiella produkter och är därför enligt SPFA:s bedömning inte tillämpliga på pensionsstiftelser. SPFA avser att svara på remissen och kommer även att ta särskild kontakt med Finansdepartementet i denna fråga.

 

No items