Tillsyn

FI delar sedan den 15 december 2019 ansvaret för att driva tillsyn över alla pensionsstiftelser med länsstyrelserna. Tidigare delades tillsynsansvaret mellan myndigheterna så att FI endast övervakade de pensionsstiftelser som tryggar utfästelser om pensioner till minst 100 personer.

FI ansvarar för den finansiella tillsynen medan länsstyrelserna ansvarar för tillsynen i övrigt, det vill säga den stiftelserättsliga tillsynen.

Omfattningen av FI:s tillsyn varierar med antalet personer som pensionsstiftelserna tryggar utfästelser om pension till. Vi delar därför in pensionsstiftelserna i tre kategorier:

 • små
 • mellanstora och
 • stora pensionsstiftelser.

Små pensionsstiftelser tryggar utfästelser om pension från 1 till och med 15 personer. Vårt tillsynsansvar över dessa omfattar förvaring av tillgångar och till viss del uppdragsavtal.

Mellanstora pensionsstiftelser tryggar utfästelser om pension från 16 till och med 99 personer. Vår tillsyn över dem innebär, utöver det som anges ovan för små pensionsstiftelser, även placering av tillgångar och företagsstyrningssystem. När det gäller placering av tillgångar finns en bestämmelse i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser som gäller för de mellanstora pensionsstiftelserna.

Stora pensionsstiftelser tryggar utfästelser om pension till minst 100 personer. I tillsynen kontrollerar FI, utöver det som anges ovan för små och mellanstora pensionsstiftelser, bland annat att de stora stiftelserna följer reglerna om

 • informationslämning,
 • gränsöverskridande verksamhet,
 • företagssystem inklusive reglerna om
  • riskhanteringssystem och riskhanteringsfunktion,
  • internkontrollsystem och internrevisionsfunktion,
  • kompetenskrav på personer som utför arbete i funktioner,
  • riktlinjer (placeringar, riskhantering, internrevision, uppdragsavtal), beredskapsplan, ersättningspolicy, egen riskbedömning.

För de stora pensionsstiftelserna gäller Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser fullt ut.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens tillsyn över stiftelser regleras i stiftelselagen (1994:1220) och lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Pensionsstiftelser står under tillsyn av länsstyrelsen i det län arbetsgivaren har sin hemvist. Totalt är det sju länsstyrelser som har denna uppgift.
För pensionsstiftelse, som är gemensam för flera arbetsgivare, är normalt länsstyrelsen i det län där arbetsgivaren med den största andelen i stiftelsen tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen för register över anmälda stiftelser.
I frågor som beskrivs i tjänstepensionsdirektivet och som är tillämpliga på pensionsstiftelser utövar dock även Finansinspektionen tillsyn över större pensionsstiftelser. Detta innebär att pensionsstiftelser, om de tryggar pensionsåtaganden för med än 100 förmåns­tagare, står under dubbel tillsyn.
Länsstyrelsens tillsynsansvar enligt tryggandelagen (TrL) omfattar i huvudsak 
följande punkter:

 • Nyregistrering av stiftelser, granskning och godkännande av stadgar
 • Nöjaktig placering
 • Låneförbud gentemot arbetsgivaren
 • Förbud att inneha aktier i arbetsgivarföretaget utan tillsynsmyndighetens medgivande
 • Gottgörelse
 • Styrelsesammansättning, lika antal från arbetsgivaren och de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål
 • Revisorer, utses av arbetsgivaren om inte annat anges i stadgarna
 • Permutation, sammanslagning, övriga omstruktureringar, ändring av stadgar
 • Överföring av stiftelse vid verksamhetsövergång
 • Överföring av hela eller en del av ett företags tryggande i en gemensam stiftelse

Länsstyrelsen kan ingripa om det kan antas att en pensionsstiftelse inte förvaltas i enlighet med de för stiftelsen gällande föreskrifterna (stadgar) och tryggandelagen. Om stiftelsens stadgar inte säger annat, ska arbetsgivaren utse revisor. Tillsynsmyndigheten ska utse särskild revisor när det finns anledning till det.

Tillsynsmyndigheten ska även ge stiftelserna råd och upplysningar.

Avgifter till Länsstyrelsen

 

Finansinspektionen

FI:s uppgifter är att:

 • ha pensionsstiftelser i sitt företagsregister
 • ledningspröva styrelseledamöter och suppleanter
 • granska stiftelsens placeringsriktlinjer
 • ha möjlighet att meddela anmärkningar på förvaltningen
 • kunna förelägga en stiftelse som inte följer bestämmelserna om placeringsriktlinjer

Avgifter till FI

 • För varje anmälan om ledningsprövning tar FI ut en avgift på 14 400 kronor
 • 13 §   Pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. som tryggar utfästelser om pension till färre än 16 personer för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen ska betala en avgift på 2 000 kr, om inte annat följer av tredje stycket.

  Pensionsstiftelser som avses i 9 a § första stycket lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på 5 000 kr, om inte annat följer av tredje stycket.

  Pensionsstiftelser som avses i 9 a § andra eller tredje stycket lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på 20 000 kr. Förordning (2020:1049).

Till vänster finns länkar till FI:s föreskrifter som berör pensionsstiftelser.