Arkiv remisser

Promemoria Några frågor om försäkring och tjänstepension.

/upload/Remisser/Svar på Promemoria Några frågor om försäkring och tjänstepension.pdf

 

SOU 2022:29 Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

/upload/Remisser/Svar på remiss SOU 2022 29.pdf

 

EU:s gröna taxonomiförordning

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/06/lagstiftningsatgarder-med-anledning-av-eus-grona-taxonomiforordning/

 

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang

SPFA:s sammanfattning av direktivets innebörd för pensionsstiftelser 2019-04-24

Svar på remiss om Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt. (Ds 2018:15)

Tjänstepensionsdirektivet IORP II

Remissvar till FI om förslag till föreskrifter Augusti 2019

Lagrådsremiss 16 maj 2019

Kompletterande yttrande angående Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet

SPFA:s svar på remiss om nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet

IORP 2 Direktiv 2016-2341

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen

FI:s remissvar 2016-01-29

SPFA:s remissvar 2016-01-26

Remiss 2015-10-19

Kommittédirektiv 2012-03-29

 

 

Nya regler för Tjänstepensionsföretag

SPFA:s remissvar 2018-10-09

Ränteantagandet i FFFS 2007:24

Finansinspektionens ränta och avkastningsskatt - antaganden för 2015 2014-10-08

Finansinspektionens promemoria 2014-10-03

SPFA:s svar ang ränteantagandet i FFFS 2007:24 2014-08-15

Finansinspektionens förslag 2014-06-18

SPFA:s svar ang ränteantagandet i FFFS 2007:24 2013-07-08

Övrigt

SPFA:s svar ang införande av ny försäkringsrörelselag 2011-01-31

SPFA:s svar ang nya föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer 2011-11-03

SPFA:s svar ang ny försäkringsrörelselag 2010-02-05

SPFA:s svar ang förslag till föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i finansiella företag 2009-11-18

SPFA:s svar ang försenad årsredovisning och bokföringsbrott 2009-11-16

SPFA:s svar ang förslag till föreskrifter om tryggandegrunder 2007-06-04

SPFA:s svar ang vissa frågor i stiftelselagen 2007-05-30

SPFA:s svar ang förslag till föreskrifter om ägar- och ledningsprövning 2007-05-16

SPFA:s svar ang förslag till föreskrifter och allmänna råd om tjänstepension 2005

SPFA:s statusrapport ang tjänstepensionsdirektivet IORP I 2005-11-18