Välkommen till SPFA

 

Vår ordförande Katrin Röcklinger lämnar sitt uppdrag i SPFA,  hon blir ny affärsområdeschef i Folksam Liv och ny i Folksams koncernledning.

Styrelsens i SPFA har valt Johanna Meidell till ny ordförande,  Johanna är ledamot i Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse och arbetar som bolagsjurist på Skanska AB.

 

Finanssutskottets betänkande: "En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag"

 

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om nya regler för pensionsstiftelser (och tjänstepensionsföretag).

Ändringarna innebär i huvudsak följande:

Investeringar på reglerade marknader

Bestämmelsen om hur ett tjänstepensionföretags tillgångar till övervägande del ska investeras utvidgas till att även omfatta investeringar på marknader utanför EES som motsvarar reglerade marknader. Kravet på att investeringar i onoterade tillgångar ska hållas på aktsamma nivåer ska inte omfatta finansiella instrument och andra tillgångar som är föremål för handel på en marknadsplats utanför EES som motsvarar en reglerad marknad, en MTF-plattform (multilateral handelsplattform) eller en OTF-plattform (organiserad handelsplattform). Motsvarande ändringar görs för pensionsstiftelsers placeringar.

 

Tjänstepension som tryggas av pensionsstiftelser

Avtalsfrihet ska gälla för information som ska lämnas om kollektivavtalsgrundade pensionsutfästelser. Avtalsfriheten ska avse vilken information som ska lämnas samt när, hur och av vem informationen ska lämnas. När det gäller pensionsutfästelser som följer av en överenskommelse mellan en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation, ska avtal om att lämna information få ingås av avtalsparterna. När det gäller andra pensionsutfästelser ska pensionsstiftelser och arbetsgivare få ingå avtal om att lämna information med kollektivavtalsparterna.

 

Ändringarna börjar gälla den 1 maj 2021, med en övergångsbestämmelse för investeringar som gjorts före det datumet.

 

/upload/Remisser/En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag.pdf

Lagändring leder även till ett ändringsförlag i FI:s föreskrifter, se nedan

/upload/Remisser/forslag-andringar-fffs-2019-19.pdf

 

Nya regler om hållbarhetsrapportering

Med start i mars nästa år kommer nya regler om hållbarhetsrapportering på värdepappersmarknaden att stegvis börja gälla. Finansinspektionen vill uppmana företag som berörs att redan nu börja förbereda sig.

SPFA har varit i kontakt med Finansinspektionen om en klarläggande, vi återkommer med mer information framöver.

https://finansinspektionen.se/sv/publicerat/nyheter/2020/nya-regler-om-hallbarhetsrapportering/

 

Nya föreskrifter om pensionsstiftelser beslutade den 28 november 2019

FFFS 2019:19

Beslutspromemoria

 

Tjänstepensionsdirektivet

Riksdagen beslutade om nya regler för pensionsstiftelserna 13 november 2019 i enlighet med regeringens proposition.

Ny proposition per 26 mars 2020,  "Vissa frågor om försäkring och tjänstepension"

/upload/Remisser/Regeringens proposition Vissa frågor om försäkring och tjänstepension.pdf

 

Aktieägarengagemang

 

Direktivet om aktieägarengagemang genomförs däremot enligt tidigare plan med att nya regler införs i Tryggandelagen den 10  juni 2019.

Lagrådsremissen publicerades den 10 januari 2019. Regeringen har tagit hänsyn till SPFA:s synpunkter och de krav som rör institutionella investerares åtaganden gäller enligt remissen inte för pensionsstiftelser.

Propositionen publicerades 7 mars 2019 (Prop 2018/19:56)

Under Remisser finns en presentation av vad direktivet innebär för pensionsstiftelser.

 

 

För att se Kallelser och info behöver du vara inloggad som medlem. Saknar du inloggningsuppgifter, vänligen kontakta oss via mail, klicka här.